اخبار گذر

یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
به همت استارتاپ پردیتور، فستیوال بزرگ ورزش های الکترونیکی در کیش برگزار می شود
به همت استارتاپ پردیتور، فستیوال بزرگ ورزش های الکترونیکی در کیش برگزار می شود
مقاله آقای مهندس پوریا قدیر، مدیرعامل شتابدهنده گذر در روزنامه دنیای اقتصاد با موضوع نقش شتاب‌دهنده‌ها در انقلاب صنعتی چهارم
مقاله آقای مهندس پوریا قدیر، مدیرعامل شتابدهنده گذر در روزنامه دنیای اقتصاد با موضوع نقش شتاب‌دهنده‌ها در انقلاب صنعتی چهارم
هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های کارآفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های کارآفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
بازدید آقایان دکتر نجف پور مدیر امور ورزش و آقای پورمهدی کارشناسIT  موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش از شتابدهنده گذر
بازدید آقایان دکتر نجف پور مدیر امور ورزش و آقای پورمهدی کارشناسIT موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش از شتابدهنده گذر
هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
ششمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
ششمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
پنجمین  جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های کار آفرینی شتابدهنده گذر در برج نوآوری جزیره کیش
بازدید آقای دکتر امامدادی رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی کیش از شتابدهنده گذر کیش
بازدید آقای دکتر امامدادی رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی کیش از شتابدهنده گذر کیش