تیم گذر

جایی که ایستادیم، حاصل همبستگی، تجربه و تلاش بی دریغ تیم گذر است.